პლატფორმა გაძლევთ საშუალებას სახლიდან გაუსვლელად უფასოდ ჩაერთოთ დისტანციური ონლაინ მენტორობის პროგრამაში.

 მიიღე პროფესიონალი მენტორის მხარდაჭერა, შენს ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული უფასო დისტანციური კონსულტაცია და ქოუჩინგი შემდეგი მიმართულებებით: მეწარმეობა, კომუნიკაცია და ლიდერობა.

მეწარმეობა

ლიდერობა

კომუნიკაცია

ვებგვერდი შექმნილია პროექტის “სოფლად მცხოვრები ქალების გაძლიერება პოლიტიკური და ეკონომიკური მონაწილეობით” ფარგლებში. რომელიც განხორციელდა ბრიტანული ფონრის “BEARR TRUST” ის მხარდაჭერით. პროექტის სამიზნე ჯგუფია ახალგაზრდები და ქალები რომლებიც დაინტერესებული არიან ლიდერობით, სამოქალაქო ჩრთულობის მექანიძმებით და მეწარმეობით. პლატფორმა აერთიანებს ონლაინ და დისტანციურ მენტორინგის და ქოუჩინგის მომსახურებას, ასევე აუდიტორიას აწვდის შესაბამის რესურსებს, ინფორმაციას და მეწარმეობის მიმდინარე შესაძლებლობებს, და კონსულტაციას ლიდერობის, სამოქალაქო ჩართულობის მექანიზმების, ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები და მეწარმეობის შესახებ.

პარტნიორობა განათლებისა და კომუნიკაციისთვის უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებების, დემოკრატიული ღირებულებების რეალიზებას და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობას საქართველოში, ფორმალური და არაფორმალური განათლების ღონისძიებებით, სტრატეგიული კომუნიკაციით, ადვოკატირებით ადგილობრივ, ეროვნულ, საერთაშორისო დონეზე, სამოქალაქო მონაწილეობის მექანიზმების გამოყენებით, ახალგაზრდების და ქალების ჩართულობის უზრუნველყოფით სამოქალაქო-საზოგადოებრივ პროცესებში.